Privacybeleid

Definities
De Uitgever: De persoon, natuurlijk of rechtspersoon, die online openbare communicatiediensten publiceert.
De Site: Alle sites, internetpagina’s en online diensten die door de Uitgever worden aangeboden.
De Gebruiker: De persoon die de Site en de diensten gebruikt.


1- Aard van de verzamelde gegevens
Als onderdeel van het gebruik van de Sites kan de Uitgever de volgende categorieën gegevens over zijn Gebruikers verzamelen: Burgerlijke staat, identiteit, identificatiegegevens, enz.


2- Communicatie van persoonlijke gegevens aan derden
Geen mededeling aan derden
Uw gegevens zijn niet onderworpen aan enige mededeling aan derden. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat deze openbaar kunnen worden gemaakt op grond van een wet, een verordening of op grond van een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit.


3- Voorafgaande informatie voor de mededeling van persoonsgegevens aan derden in geval van fusie/overname
Voorafgaande informatie en mogelijkheid tot opt-out voor en na de fusie/overname
In het geval dat wij deelnemen aan een fusie, overname of enige andere vorm van overdracht van activa, verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen en u te informeren voordat deze worden overgedragen of onderworpen aan nieuwe vertrouwelijkheidsregels.


4- Gegevensaggregatie
Aggregatie met niet-persoonlijke gegevens
We kunnen geaggregeerde informatie publiceren, openbaar maken en gebruiken (informatie met betrekking tot al onze Gebruikers of specifieke groepen of categorieën Gebruikers die we op een zodanige manier combineren dat een individuele Gebruiker niet langer kan worden geïdentificeerd of vermeld) en informatie die niet-persoonlijk is voor de sector en marktanalyse, demografische profilering, promotie- en reclamedoeleinden en andere commerciële doeleinden.
Samenvoeging met persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn op de sociale accounts van de gebruiker
Als u uw account koppelt aan een account van een andere dienst om cross-mailings te maken, kan deze dienst uw profielgegevens, verbindingsgegevens en alle andere informatie waarvoor u toestemming hebt gegeven om openbaar te worden gemaakt, aan ons doorgeven. We kunnen informatie verzamelen met betrekking tot al onze andere Gebruikers, groepen, accounts en persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn over de Gebruiker.


5- Verzameling van identiteitsgegevens
Gratis consultatie
Voor raadpleging van de Site is geen registratie of voorafgaande identificatie vereist. Dit kan worden uitgevoerd zonder dat u persoonlijke gegevens over uzelf meedeelt (naam, voornaam, adres, enz.). Wij registreren geen persoonlijke gegevens voor het eenvoudig raadplegen van de Site.


6- Verzameling van identificatiegegevens
Gebruik van gebruikers-ID alleen voor toegang tot services
Wij gebruiken uw elektronische identificatiegegevens alleen voor en tijdens de uitvoering van het contract.


7- Verzameling van terminalgegevens
Verzameling van profileringsgegevens en technische gegevens ten behoeve van het verlenen van de dienst
Sommige technische gegevens van uw apparaat worden automatisch door de Site verzameld. Deze informatie omvat met name uw IP-adres, internetprovider, hardwareconfiguratie, softwareconfiguratie, browsertype en -taal, enz. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het leveren van de diensten.
Verzameling van technische gegevens voor reclame-, commerciële en statistische doeleinden
De technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld en vastgelegd door de Site, voor reclame-, commerciële en statistische doeleinden. Deze informatie helpt ons uw ervaring op onze site te personaliseren en voortdurend te verbeteren. Wij verzamelen of bewaren geen persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, etc.) die mogelijk gekoppeld zijn aan technische gegevens. De verzamelde gegevens kunnen worden doorverkocht aan derden.


8- Koekjes
Houdbaarheid van koekjes
In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL bedraagt ​​de maximale bewaartermijn voor cookies maximaal 13 maanden na hun eerste plaatsing op de terminal van de Gebruiker, evenals de geldigheidsduur van de toestemming van de Gebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de Gebruiker moet daarom aan het einde van deze periode worden verlengd.
Doel van cookies
Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, in het bijzonder om de diensten die aan de Gebruiker worden geleverd te optimaliseren, van de verwerking van informatie over de frequentie van toegang, de personalisatie van pagina’s tot de uitgevoerde handelingen en de geraadpleegde informatie. U wordt ervan op de hoogte gebracht dat de uitgever cookies op uw terminal kan plaatsen. De cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie op de dienst (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die we kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken.
Recht van de Gebruiker om cookies te weigeren, waarbij deactivering leidt tot een verminderde werking van de dienst
U erkent dat u ervan op de hoogte bent gesteld dat de Uitgever cookies mag gebruiken en geeft hem daartoe toestemming. Als u niet wilt dat er cookies op uw apparaat worden gebruikt, kunt u in de meeste browsers cookies uitschakelen via de instellingenopties. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat bepaalde diensten mogelijk niet meer correct functioneren.
Mogelijke koppeling van cookies met persoonlijke gegevens om de werking van de dienst mogelijk te maken
De Uitgever kan browse-informatie verzamelen door het gebruik van cookies.


9 – Behoud van technische gegevens
Bewaartermijn van technische gegevens
Technische gegevens worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken.


10- Bewaartermijn van persoonlijke gegevens en anonimisering
Gegevensbewaring voor de duur van de contractuele relatie
In overeenstemming met artikel 6-5° van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, worden de persoonsgegevens die onderworpen zijn aan verwerking niet langer bewaard dan nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen die zijn vastgelegd in de sluiting van het contract of de vooraf bepaalde duur van de contractuele relatie.
Behoud van geanonimiseerde gegevens buiten de contractuele relatie / na verwijdering van het account
We bewaren persoonlijke gegevens gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken die worden beschreven in dit privacybeleid. Na deze periode worden ze geanonimiseerd en uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en zullen ze geen aanleiding geven tot enige exploitatie van welke aard dan ook.
Gegevens verwijderen na accountverwijdering
Er worden middelen voor het opschonen van gegevens ingevoerd om te zorgen voor effectieve verwijdering ervan zodra de bewaar- of archiveringsperiode is bereikt die nodig is om de vastgestelde of opgelegde doeleinden te bereiken. In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft u ook het recht om uw gegevens te verwijderen, dat u op elk moment kunt uitoefenen door contact op te nemen met de ‘Redacteur’.
Verwijdering van gegevens na 3 jaar inactiviteit
Als u zich gedurende een periode van drie jaar niet op de Site heeft aangemeld, ontvangt u om veiligheidsredenen zo snel mogelijk een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om verbinding te maken, anders worden uw gegevens uit onze databases verwijderd.


11- Accountverwijdering
Accountverwijdering op aanvraag
De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn Account te verwijderen, op eenvoudig verzoek aan de Editor OF via het menu Accountverwijdering in de Accountinstellingen, indien van toepassing.
Verwijdering van account bij overtreding van het Privacybeleid
In het geval van schending van een of meer bepalingen van het Privacybeleid of enig ander document dat hierin door verwijzing is opgenomen, behoudt de Uitgever zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing en naar eigen goeddunken uw gebruik van en toegang tot de diensten te beëindigen of te beperken, uw account en alle sites.


12- Indicaties in geval van een door de Uitgever geconstateerde inbreuk op de beveiliging
Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om een ​​beveiligingsniveau te garanderen dat is aangepast aan de risico’s van accidentele, ongeoorloofde of illegale toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of zelfs vernietiging van persoonlijke gegevens over u. In het geval dat wij ons bewust worden van illegale toegang tot persoonlijke gegevens over u die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze dienstverleners, of van ongeoorloofde toegang die resulteert in de realisatie van de hierboven genoemde risico’s, verbinden wij ons ertoe:
U zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het incident;
Onderzoek de oorzaken van het incident en informeer u;
Neem binnen redelijke grenzen de nodige maatregelen om de negatieve effecten en schade die uit het genoemde incident kunnen voortvloeien, te beperken.
Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval kunnen de verplichtingen gedefinieerd in het bovenstaande punt met betrekking tot de melding in geval van een inbreuk op de beveiliging worden gelijkgesteld met enige erkenning van schuld of verantwoordelijkheid voor het optreden van het incident in kwestie.


13- Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland
Geen overdracht buiten de Europese Unie
De Uitgever verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van zijn Gebruikers niet buiten de Europese Unie over te dragen. https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-mondehttps://www.cnil.fr/fr/la-protectiondes-donnees-dans-le-monde


14- Wijziging van het privacybeleid
In geval van wijziging van dit Vertrouwelijkheidsbeleid, de verbintenis om het niveau van vertrouwelijkheid niet substantieel te verlagen zonder voorafgaande informatie van de betrokken personen. Wij verbinden ons ertoe u te informeren in geval van een substantiële wijziging van dit Vertrouwelijkheidsbeleid, en om het niveau niet te verlagen van de vertrouwelijkheid van uw gegevens, zonder u hiervan op de hoogte te stellen en uw toestemming te verkrijgen.


15- Toepasselijk recht en beroepsvoorwaarden
Arbitragebeding
U aanvaardt uitdrukkelijk dat elk geschil dat zou kunnen ontstaan ​​als gevolg van dit Vertrouwelijkheidsbeleid, in het bijzonder de interpretatie of uitvoering ervan, onderworpen zal zijn aan een arbitrageprocedure onderworpen aan de regels van het in onderling overleg gekozen arbitrageplatform, waaraan u zich zult houden. zonder reservering.


16- Gegevensportabiliteit
Gegevensportabiliteit
De Uitgever verbindt zich ertoe u de mogelijkheid te bieden om op eenvoudig verzoek alle gegevens die op u betrekking hebben, terug te krijgen. De Gebruiker krijgt zo een betere controle over zijn gegevens en behoudt de mogelijkheid om deze te hergebruiken. Deze gegevens moeten in een open en gemakkelijk herbruikbaar formaat worden aangeleverd.